Nieodpłatna pomoc prawna

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Olecku w związku z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej RODO − informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Olecki z siedzibą w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, e-mail: zarzad@powiat.olecko.pl, tel.: 87 739 18 73, fax: 87 520 32 19.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych
w Starostwie Powiatowym w Olecko można kontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-mail: biuro@elitpartner.pl lub pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Olecku.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 3 lata, czyli okres wynikający z art. 4
 ust. 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie nieudzielenie porady prawnej.

10. Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2019 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 158
30 maja 2019 12:35 (Leszek Suliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany