Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, dodatków mieszkaniowych oraz księgowości podatkowej – „ KP.”

Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, dodatków mieszkaniowych oraz księgowości podatkowej – „ KP.” – wykonuje zadania:

1) sporządzanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawne.
2) prowadzenie ewidencji podatkowej w systemie informatycznym i kartotekowym (karty gospodarstw, nieruchomości, podatku leśnego, rejestry przypisów i odpisów podatkowych).
3) prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych – w podatku rolnym, ulg inwestycyjnych, ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg żołnierskich i z tytułu odłogowania gruntów.
4) sporządzanie informacji do sprawozdań z wymiaru należności i zastosowanych ulg.
5) sporządzanie informacji o utraconych dochodach z tytułu zwolnień ustawowych i udzielonych ulg.
6) prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłaszanych danych o przedmiocie opodatkowania, w tym prowadzenie kontroli terenowych podmiotów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości.
7) wydawanie zaświadczeń o:
a) niezaleganiu w opłacie podatków i opłat oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,
b) opłacaniu składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
c) posiadaniu gospodarstwa rolnego i o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
8) przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
9) prowadzenie księgowości w systemie informatycznym i kartotekowym podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego.
10) prowadzenie wymiaru oraz księgowości podatku od środków transportowych.
11) prowadzenie bieżącej analizy realizacji wpływów z tytułu wymierzonych podatków i opłat, w tym stała ocena terminowości wpływania dochodów.
12) prowadzenie windykacji zaległości podatkowych.
13) prowadzenie spraw w zakresie:
a) umorzeń zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę,
b) odraczania terminów płatności podatków,
c) rozkładania na raty należności podatkowych i naliczania opłaty prolongacyjnej.
14) organizowanie inkasa, rozliczanie sołtysów z zebranych podatków, uzgadnianie obrotów i sald w kontokwitariuszach.
15) obliczanie prowizyjnych wynagrodzeń sołtysom i prowadzenie ewidencji tych naliczeń.
16) prowadzenie spraw pomocy publicznej, w tym:
a) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy i zaległościach podatkowych,
b) sporządzanie wykazów o udzielonej pomocy zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wywieszanie wykazów na tablicy ogłoszeń.
17) Prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych, w tym:
a) przyjmowanie wniosków i obliczanie wysokości dodatków mieszkaniowych,
b) przygotowywanie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy lub decyzji odmownej oraz decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku,
c) sporządzanie list wypłat dodatków,
d) prowadzenie ewidencji dodatków mieszkaniowych,
e) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie dodatków mieszkaniowych.
18) Prowadzenie spraw związanych z dodatkiem energetycznym, w tym:
a) wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
b) składanie wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie wypłat dodatków energetycznych,
c) rozliczanie dotacji przekazanej na dodatki energetyczne.

Stanowiska

Podinspektor

Inspektor

Dokumenty

Prawo lokalne

Pomoc publiczna

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2009 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 4118
27 lipca 2017 11:20 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
26 listopada 2012 14:53 (Krzysztof Sawicki) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor.
02 września 2009 08:30 (Krzysztof Sawicki) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany