Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych, promocji Gminy, zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz obsługi Rady Gminy - „Or”

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i obsługi Rady Gminy - „Or” wykonuje zadania:

w zakresie spraw organizacyjnych:
1) prowadzenie sekretariatu Urzędu,
2) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, w tym nadzór nad sprawnym obiegiem korespondencji i dokumentów wpływających do sekretariatu Urzędu,
3) obsługa centrali telefonicznej,
4) prowadzenie spraw dotyczących telefonów służbowych,
5) wysyłanie zaproszeń, podziękowań i życzeń,
6) prowadzenie wszelkich spisów, rejestrów, ewidencji nie zastrzeżonych do kompetencji innych stanowisk, w szczególności :
a) zbioru upoważnień do wydawania decyzji w imieniu Wójta,
b) rejestru udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
c) ewidencji porozumień zawieranych przez Gminę z organami administracji rządowej, i jednostkami samorządu terytorialnego,
d) ewidencji wydanych materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej,
e) rejestru wydanych delegacji służbowych,
f) rejestru zarządzeń Wójta,
g) rejestru jednostek organizacyjnych Gminy,
h) rejestru jednostek pomocniczych Gminy,
i) rejestru umów zawieranych przez Wójta,
7) przyjmowanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych pracowników, z wyłączeniem zeznań dotyczących pracy w gospodarstwach rolnych,
8) prowadzenie pracowniczych spraw socjalnych,
9) prowadzenie szkoleń, dokształcania zawodowego pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10) prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i druków,
11) analiza potrzeb Urzędu i precyzowanie zamówień związanych z zaopatrzeniem materiałowym i technicznym oraz konserwacją wyposażenia Urzędu, dokonywanie zakupów,
12) udostępnianie zainteresowanym dokumentów określonych w Statucie Gminy,
13) prenumerata czasopism i zakup wydawnictw dla potrzeb Urzędu przygotowywanie warunków materialno-technicznych niezbędnych do przeprowadzania wyborów powszechnych, referendów, konsultacji, wyborów do Rad Sołeckich,
14) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji.

w zakresie spraw kadrowych
1) prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, w tym dyrektorów szkół, oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
2) prowadzenie spraw przeszeregowań pracowników,
3) prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników,
4) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
5) zapewnianie warunków do prowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu,
6) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
7) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
8) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
9) kontrola dyscypliny pracy,
10) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
11) wykonywanie czynności wynikających z prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów szkół,
12) prowadzenie statystyki z zakresu kadr i zatrudnienia,
13) sporządzanie sprawozdań z funduszu płac,

w zakresie obsługi Rady Gminy:
1) prowadzenie rejestrów, zbiorów i ewidencji:
a) rejestru uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady,
b) zbioru protokołów z obrad sesji i posiedzeń komisji,
c) ewidencji oświadczeń radnych oraz archiwizacja tej ewidencji,
d) ewidencji wniosków i interpelacji radnych,
e) ewidencji skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady, a także nadawanie biegu ustaleniom i rozstrzygnięciom,
2) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
3) udzielanie pomocy przy wykonywaniu czynności przez Przewodniczącego Rady,
4) sporządzanie protokółów z obrad sesji i posiedzeń Komisji,
5) sporządzanie list diet dla radnych,
6) przekazywanie uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych do realizacji według właściwości,
7) przekazywanie uchwał do organów nadzoru i do opublikowania w Dzienniku Urzędowym,
8) przygotowywanie projektów uchwał, których podjęcie jest inicjowane przez Radę,
9) obsługa jednostek pomocniczych Gminy,


w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu, zdrowia oraz turystyki:
1) gromadzenie informacji i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,
2) koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę (min. targi, wystawy).
3) koordynacja i współorganizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych, okolicznościowych, sportowych i turystycznych, których organizatorem jest Urząd
4) ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie promocji gminy.
5) organizacja współpracy partnerskiej między gminą Świętajno a gminami w kraju i za granicą.
6) podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie gminy
7) wspieranie i koordynacja przedsięwzięć sportowych,
8) opracowywanie rocznego gminnego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, obejmujących imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, sołectwa i innych organizatorów,
9) nadzorowanie działalności świetlic wiejskich,
10) prowadzenie ewidencji pól biwakowych, oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
11) dokonywanie kontroli innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
12) wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych,
13) skreślony,
14) planowanie i koordynowanie działań w zakresie dostępności i poziomu usług zdrowotnych świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej,
15) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym:
a) utrzymywanie bieżących kontaktów pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi,
b) opiniowanie wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych,
c) doradztwo w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych i źródłach finansowania projektów składanych przez organizacje pozarządowe,
d) przygotowywanie dokumentacji do konkursów na realizację zadań publicznych na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz współpraca z organizacjami realizującymi te zadania, w tym nadzorowanie i weryfikacja sprawozdań okresowych z realizacji zadań przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe.

Stanowiska

Podinspektor

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wybory / Referenda

Konkursy i ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Obsługa Rady

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2009 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 4982
27 lipca 2017 11:38 (Leszek Suliński) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
27 lipca 2017 11:33 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
27 lipca 2017 10:59 (Leszek Suliński) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany