Sekretarz Gminy - „SK”

1. Sekretarz – „SK” - obejmuje bezpośrednią podległością służbową i nadzorem merytorycznym stanowiska pracy wyszczególnione w § 9 ust.1 Regulaminu, z wyłączeniem podległości służbowej stanowisk, które są podległe bezpośrednio Wójtowi i Skarbnikowi, wnioskuje o podział zadań pomiędzy stanowiska pracy w Urzędzie.
2. Sekretarz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urzędu i sprawne wykonywanie zadań przez pracowników urzędu.
3. Sekretarz jest Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, który kieruje Pionem Ochrony.
4. Sekretarz jest Pełnomocnikiem ds. wyborczych i odpowiada za organizację wyborów i referendów w Gminie.
5. Zadania Sekretarza w szczególności to:
1) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia,
2) sprawuje nadzór nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
3) nadzoruje przestrzeganie przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie administracyjnym,
4) koordynuje i prowadzi sprawy związane z udzielaniem przez Gminę zamówień publicznych oraz bezpośrednio nadzoruje przestrzeganie określonych w przepisach prawa procedur z tym związanych, prowadzi ewidencję udzielonych przez gminę zamówień publicznych,
5) organizuje przyjmowanie skarg, wniosków i petycji oraz nadzoruje ich załatwianie,
6) zapewnia terminowe i prawidłowe przygotowanie przez pracowników materiałów na sesję Rady Gminy i posiedzenia Komisji, w tym sprawuje nadzór nad załatwianiem wniosków radnych, interpelacji i zapytań,
7) koordynuje tworzenie projektów uchwał regulujących ustrój Gminy i regulaminów dotyczących Urzędu,
8) koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań wynikających z aktów prawnych Organów Gminy,
9) nadzoruje przyjmowanie i obsługę interesantów oraz załatwianie ich indywidualnych spraw w Urzędzie,
10) organizuje i monitoruje przebieg służby przygotowawczej podległych pracowników,
11) nadzoruje nabór na wolne stanowiska urzędnicze,
12) nadzoruje przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu,
13) przyjmuje i analizuje oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
14) nadzoruje czynności związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
15) koordynuje przygotowywanie wszelkich opracowań dotyczących strategii rozwoju Gminy,
16) prowadzi kontrole wewnętrzne Urzędu,
17) prowadzi inne zadania powierzone przez Wójta.

Stanowiska

Sekretarz Gminy

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wybory / Referenda

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2009 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 4370
27 lipca 2017 11:40 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
27 lipca 2017 11:10 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
26 sierpnia 2009 10:03 (Krzysztof Sawicki) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Gminy.
Zatrzymaj banner przewijany