Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich i obronnych, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – „OC”, „SO”, „Bhp”

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich i obronnych, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje zadania:

w zakresie obrony cywilnej – „OC”:
1) planowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej,
2) opracowywanie planu obrony cywilnej Gminy,
3) organizowanie szkoleń, ćwiczeń obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
4) prowadzenie spraw obrony cywilnej, w tym wykonywanie zadań związanych z podwyższoną gotowością obronną Gminy,
5) koordynacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do przeprowadzania akcji ratunkowej oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
6) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed klęskami żywiołowymi, powodziami, w tym przygotowywanie zarządzeń o ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
7) zapewnienie obsługi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

w zakresie spraw obronnych – „SO”:
8) prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
9) zapewnienie funkcjonowania systemu kierowania obronnością w Gminie, w szczególności zapewnienie stałego dyżuru i stanowiska kierowania,
10) zapewnienie gotowości Gminy w ramach systemu obronnego Państwa do realizacji zadań umożliwiających rozwinięcie sił zbrojnych, w szczególności organizowania Akcji Kurierskiej,
11) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy –„Bhp”:
12) nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp. w Urzędzie,
13) współpraca z właściwymi stanowiskami lub osobami w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnianie właściwej adaptacji nowo zatrudnianych pracowników,
14) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
15) bieżące informowanie Wójta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przedkładanie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń,
16) sporządzanie co najmniej raz w roku okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
17) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu z uwzględnieniem poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
18) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp. oraz ustalanie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.,
19) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
20) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
21) inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bhp. i ergonomii,
22) doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad dotyczących bhp.

w zakresie spraw obywatelskich – „SO”:
23) prowadzenie ewidencji ludności w systemie teleinformatycznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych:
a) przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego obywateli polskich na pobyt stały lub czasowy i cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy,
b) zmiany danych objętych rejestracją stanu cywilnego, imienia i nazwiska, urodzenia dziecka, zgonu, zmiany dowodu osobistego, zmiany obywatelstwa, numeru PESEL.
24) aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych:
a) w rejestrze mieszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
b) w rejestrze PESEL,
c) w Rejestrze Dowodów Osobistych,
25) prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i uchylenie czynności techniczno-materialnej,
26) wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności,
27 udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych,
28) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
29) opiniowanie w sprawach zameldowań i osiedlania się cudzoziemców,
30) współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców gminy,
31) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
32) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

Stanowiska

inspektor

Inspektor / Sprawy Obywatelskie

Dokumenty

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5485
08 czerwca 2018 13:43 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
11 maja 2018 14:30 (Leszek Suliński) - Dodanie stanowiska: Inspektor / Sprawy Obywatelskie.
11 maja 2018 14:30 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany