Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej –„KB.”

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej –„KB.” – wykonuje zadania:

1) sporządzanie list płac pracowników Urzędu wraz z rozliczaniem należności z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
2) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników i byłych pracowników,
3) rozliczanie zaliczek, delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
4) prowadzenie ewidencji środków trwałych.
5) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.
6) prowadzenie list wypłat diet Przewodniczącemu Rady, radnym, sołtysom.
7) sporządzanie list wypłat sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.
8) prowadzenie rozliczeń z tytułu zawieranych przez Gminę umów cywilno-prawnych.
9) obsługa finansowo-księgowa budżetu; analityka do rachunków i funduszy środków specjalnych, w tym obsługa finansowo-księgowa Funduszu Sołeckiego.
10) obciążanie należnością i prowadzenie rozliczeń z odbiorcami za pobraną wodę i odebrane ścieki, na podstawie ewidencji zużycia wody i odebranych ścieków, przekazanej po okresie rozliczeniowym przez stanowisko ds. gospodarki komunalnej.
11) prowadzenie księgowości dochodów budżetowych w zakresie poboru wody, odprowadzania ścieków, obrotu nieruchomościami komunalnymi, czynszów z nieruchomości komunalnych, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, za eksploatację kruszywa, opłat adiacenckich, umów leasingowych.
12) prowadzenie windykacji fakturowanych należności pieniężnych.
13) sporządzanie kwartalnych informacji o powstających zaległościach z wszelkich tytułów.
14) ewidencjonowanie wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wpłat na budowę wodociągów i kanalizacji (opłaty partycypacyjne).
15) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów oraz rozliczeń podatku VAT.
16) pobieranie opłaty skarbowej.
17) wykonywanie planów finansowych i rozliczanie funduszu socjalnego Urzędu,
18) obsługa finansowo-księgowa zadań inwestycyjnych i remontowych oraz funduszy i środków specjalnych.
19) prowadzenie kasy.
20) przygotowywanie wniosków i opracowywanie stanowisk w sprawach stosowania przez Urzędy Skarbowe ulg w pobieranych przez siebie podatkach, będących w całości dochodami Gminy.
21) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy we współpracy z wybranym przez Gminę brokerem ubezpieczeniowym oraz pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za zgłaszanie majątku Gminy do ubezpieczenia oraz zgłaszanie szkód w tym majątku.
22) prowadzenie rozliczeń z właścicielami nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
23) prowadzenie księgowości dochodów budżetowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
24) wydawanie decyzji o wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie uiścili takiej opłaty lub uiścili ją w wysokości niższej od należnej,
25) prowadzenie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stanowiska

Inspektor / Księgowość

Inspektor / Księgowość / Kasa

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2009 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 4531
20 marca 2020 18:20 (Leszek Suliński) - Usunięcie stanowiska: Inspektor / Księgowość.
20 marca 2020 18:20 (Leszek Suliński) - Dodanie stanowiska: Inspektor / Księgowość.
17 lipca 2019 08:18 (Leszek Suliński) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany