Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej– „GK”

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej– „GK” – wykonuje zadania:

w zakresie gospodarki komunalnej:
1) wykonywanie zadań o charakterze publicznym poprzez bieżące zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w tym:
a) dostarczanie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy sanitarne; współpraca z Terenową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w zakresie bieżącej kontroli jakości wody,
b) prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej i deszczowej), usuwanie awarii,
c) prowadzenie dokumentacji wydobycia i sprzedaży wody,
d) zawieranie umów z odbiorcami, zakładanie na podstawie zawartych umów kart odbiorców wody i kanalizacji, ewidencjonowanie na kartach stanów zużycia po okresie rozliczeniowym i przekazywanie stanów zużycia na stanowisko ds. naliczania i poboru od poszczególnych odbiorców należności za zużytą wodę i odebrane ścieki,
e) organizowanie i nadzorowanie pracy konserwatorów wodociągów i kanalizacji,
f) nadzorowanie poprawności prowadzenia eksploatacji wodociągów i sieci kanalizacyjnej oraz zapewnianie prawidłowego stanu technicznego obiektów i urządzeń w hydroforniach i pompowniach,
g) podejmowanie działań w celu ograniczenia kradzieży wody
h) utrzymanie porządku na nieruchomościach hydroforni, oczyszczalni ścieków i pompowniach,
i) wydawanie warunków technicznych na przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
2) przygotowywanie do zatwierdzania taryf oraz regulaminów dostarczania wody i oczyszczania ścieków,
3) prowadzenie spraw dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie, w tym:
a) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
b) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych przez likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu,
c) budowie i utrzymaniu szaletów publicznych, ustawianie koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego,
d) organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
e) nadzorowanie pracy firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
f) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów,
g) określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie czystości w miejscach publicznych,
h) współpraca i współdziałanie z jednostką organizacyjną prowadzącą zagospodarowanie odpadów komunalnych,
i) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług przedsiębiorcy,
k) wydawanie zezwoleń na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości,
l) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
m) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości,
n) wydawanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub w przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
o) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
p) prowadzenie spraw dotyczących zagospodarowania i wyposażenia miejsc ogólnodostępnych na terenie gminy (działki ogólnodostępne nad jeziorami, plaże, place zabaw);
4) Realizacja planów gospodarowania odpadami na terenie Gminy, współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska.

w zakresie gospodarki lokalowej i mieszkaniowej:
5) administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi, w tym budynkiem Urzędu, a także zgłaszanie do ubezpieczenia budynków i mienia Gminy,
6) prowadzenie książek administrowanych obiektów,
7) wykonywanie przewidzianych prawem przeglądów, napraw i remontów w administrowanych budynkach,
8) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem mieszkań, w tym:
a) współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową i jej obsługa biurowa,
b) przygotowywanie list osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu mieszkalnego lub socjalnego,
c) przygotowywanie umów najmu i ich aktualizacja,
d) rozwiązywanie umów,
e) przygotowywanie warunków wymaganej ustawowo ugody zawieranej z osobami zalegającymi w płaceniu czynszu,
9) analiza danych finansowych niezbędnych do opracowywania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz ustalania stawek czynszów i opłat obowiązujących w tym zakresie,
10) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,

w zakresie inwestycji:
11) przygotowywanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej, w tym budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej, wodociągów i kanalizacji,
12) przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę oraz decyzji środowiskowych
13) obsługa biurowa realizowanych inwestycji,
14) kompletowanie dokumentacji z inwestycji,
15) organizowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji,

w zakresie transportu i bezpieczeństwa publicznego:
17) prowadzenie ewidencji środków transportu,
18) prowadzenie spraw związanych z zakupem i eksploatacją środków transportu,
19) wydawanie kart drogowych,
20) ustalanie norm zużycia paliwa oraz rozliczanie zużycia paliwa środków transportowych,
21)nadzór i prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym prowadzenie ewidencji gminnych jednostek OSP,
22) współpraca z Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostkami OSP z terenu Gminy, w tym obsługa biurowa prowadzonych spraw z zakresu p.poż,
23) prowadzenie spraw bezpieczeństwa publicznego, współdziałanie z odpowiednimi organami w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy,
24) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego.

w zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
1) wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) przekształcanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formę dokumentu elektronicznego,
3) przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczących wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) przyjmowanie i analiza wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
3) przygotowywanie dokumentacji związanej z cofnięciem lub wygaśnięciem zezwoleń w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych ,
4) wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
5) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
6) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć,
7) wydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
8) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9) współpraca z organami kontroli zewnętrznej i udzielanie im informacji,
10) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz określania zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
11) naliczanie opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

Stanowiska

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Konkursy i ogłoszenia

Nieruchomości

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2009 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 5514
23 marca 2020 08:59 (Leszek Suliński) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor .
23 marca 2020 08:59 (Leszek Suliński) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
23 marca 2020 08:59 (Leszek Suliński) - Dodanie stanowiska: Inspektor Gospodarka komunalna ( działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol, fundusz sołecki).
Zatrzymaj banner przewijany