Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, zabytków i drogownictwa – „OŚB”

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, zabytków i drogownictwa – „OŚB” – wykonuje zadania:

1) udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
2) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za niszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów, powodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowanie środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,
3) wnioskowanie o ustanowienie przez radę gminy form ochrony przyrody oraz uznania terenów pokrytych drzewostanem parkowym za park gminny,
4) sporządzanie wniosków o usunięcie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność gminy,
6) prowadzenie rejestru pomników przyrody,
7) współpraca w zakresie gospodarki leśnej z lasami państwowymi,
8) udostępnianie informacji o środowisku,
9) prowadzenie wykazów informacji o środowisku i jego ochronie,
10) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
11) udział w opracowywaniu programów ochrony środowiska,
12) opiniowania udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
13) uzgadniania udzielania koncesji na wydobywanie kopalin,
14) opiniowania projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji,
15) opracowanie oraz nadzór nad realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.
16) udzielania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
17) prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia traktowanego w sposób uznany za znęcanie się,
18) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
19) współpraca z Policją a także innymi organizacjami w sprawach związanych z problemem bezdomnych zwierząt,
20) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
21) współdziałanie z organami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny leśnej,
22) przyjmowanie wniosków o szacowanie szkód łowieckich oraz udział w pracach zespołu szacującego szkody łowieckie w przypadku nieobecności sołtysa,
23) udzielanie pomocy oraz współdziałanie z organizacjami ekologicznym i społecznymi związanymi z ochroną środowiska,
24) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
25) edukacja ekologiczna, popularyzacja zasad i celów ochrony środowiska i przyrody.
26) współdziałanie z właściwymi organami, przygotowywanie decyzji i opinii, podejmowanie określonych przepisami działań, w szczególności w sprawach wynikających z przepisów ustawy:
a) ustawy o nasiennictwie,
b) ustawy o ochronie roślin uprawnych,
c) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
d) ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.
27) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków (w tym program ochrony zabytków, ewidencja zabytków),
28) prowadzenie spraw w zakresie sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej, cmentarzami wojennymi i grobami, w tym prowadzenie ewidencji,
29) wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom gdy zmiana stanu wody na gruncie szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie,
30) realizacja „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Świętajno”,

w zakresie drogownictwa:
31) prowadzenie i załatwianie spraw, bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg, (współpraca w tym zakresie z odpowiednimi zarządcami dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej), a w tym:
a) prowadzenie spraw oświetlenia ulicznego,
b) dbałość o prawidłowe oznakowanie dróg,
c) dbałość o stan techniczny chodników i przepustów, prowadzenie spraw w tym zakresie,
d) nadzór nad świadczeniem usług w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg, utrzymaniem zadrzewień i zakrzewień w pasach drogowych
e) nadzorowanie i prowadzenie działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
f) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i ewidencjonowanie danych techniczno eksploatacyjnych dróg, obiektów inżynierskich i urządzeń w pasie drogowym,
g) przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i ustalających opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty z innych tytułów określone innymi przepisami,
h) prowadzenie spraw dotyczących zajęcia pasa drogowego, w tym na zjazdy z dróg na cele nie związane z gospodarką drogową, na ustawianie reklam, itp.,
i) planowanie i przygotowywanie przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji dróg.

Stanowiska

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Konkursy i ogłoszenia

Środowisko i jego ochrona

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5846
08 czerwca 2018 13:46 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
27 lipca 2017 11:18 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
27 lipca 2017 11:18 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany