Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej – „GG.”

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej – „GG.” - wykonuje zadania:

w zakresie geodezji:
1) prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
2) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
3) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
4) prowadzenie nazewnictwa ulic,
5) współdziałanie z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

w zakresie gospodarki gruntami:
6) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
7) pozyskiwanie mienia na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy,
8) obrót nieruchomościami komunalnymi, w szczególności sprzedaż, w tym lokali mieszkalnych, oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków i budowli, przekazywanie nieruchomości gminnych na potrzeby Skarbu Państwa oraz innych niż Gmina jednostek samorządu terytorialnego, wyposażanie w nieruchomości gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, itp.,
9) przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
10) wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie i przekazywanie do korzystania nieruchomości komunalnych i lokali użytkowych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości osobom fizycznym, prawnym i jednostkom pomocniczym, ustalanie opłat i czynszów z tego tytułu oraz ich aktualizacja zgodnie z treścią zawieranych w tych sprawach umów cywilnoprawnych,
11) zapewnianie w miarę potrzeby wyceny nieruchomości gminnych przez rzeczoznawców majątkowych,
12) naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd gruntami,
13) korzystanie przez Gminę z prawa pierwokupu,
14) naliczanie opłat adiacenckich,
15) prowadzenie spraw wieczysto-księgowych dotyczących nieruchomości gminnych
16) składanie informacji o stanie mienia komunalnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

w zakresie planowania przestrzennego:
17) opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w tych planach,
18) przyjmowanie wniosków oraz kompletowanie danych i materiałów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
19) współpraca z projektantami w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
20) sporządzanie analiz i ocen dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
21) przygotowywanie projektów uzgodnień i opinii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz polityką przestrzenną gmin sąsiednich,
22) rejestrowanie i przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacja materiałów z tym związanych,
23) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
24) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego,
25) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania,
26) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
27) podejmowanie działań zmierzających do poprawy estetyki zabudowy
28) prowadzenie spraw związanych ze Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego.

Stanowiska

Inspektor

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Konkursy i ogłoszenia

Nieruchomości

Nieruchomości

Środowisko i jego ochrona

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6262
29 stycznia 2019 13:37 (Leszek Suliński) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor.
29 stycznia 2019 13:36 (Leszek Suliński) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
27 lipca 2017 11:19 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany