Dzierżawa nieruchomości

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 198/2 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ZALESIE

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

 

1)      części działki nr 198/2 o pow. 0,0400 ha, położonej w obrębie Zalesie – KW OL1C/00001961/2.

 

W skład przeznaczonej do dzierżawy działki w skład której wchodzą użytki: RIVa - 0,0400 ha.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat, tj. od 1lipca 2019 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 80,00 zł. Wadium w wysokości 10,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy Zarządzeniem Nr 24/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 30 kwietnia 2019r. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2019r., w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. o godz. 1100.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 93390006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019 r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

-        zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia do chwili rozpoczęcia z przyczyn
uzasadnionych oraz odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

 

Świętajno, dnia 29 maja 2019 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.05.2019
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej – „GG.”
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Maj
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2019 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maj
Ilość wyświetleń: 519
29 maja 2019 11:58 (Ewelina Maj) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany