Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 7/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE Nr 7/20

WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 20 lutego 2020 r.

 

 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Uz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz  Uchwały  Nr XI/80/19 Rady Gminy Świętajno z dnia  28 listopada 2019 r., w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami     o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, Wójt Gminy Świętajno zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2020 roku w zakresie:

1)      Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:

a)      organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych mieszkańcom Gminy Świętajno,

b)      wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych;

2)      Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

3)      Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:

a)      prowadzenie centrum organizacji pozarządowych,

b)      dofinansowanie działalności organizacji pozarządowej w ramach programu „Działaj Lokalnie”;

4)      Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury w tym: organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych – stałych i tradycyjnych, w  tym koncertów, występów artystycznych, spektakli , konkursów, wystaw, publikacji promujących Gminę Świętajno.

5)      Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym:

a)      organizowanie programów i akcji związanych z ochroną zwierząt, środowiska i przyrody,

b)      organizacja działań o charakterze lokalnym, propagujących racjonalne wykorzystanie ochronę zasobów przyrodniczych.

§ 2

1. Szczegółową treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór oferty na realizację zadania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Oświadczenie ( dane osobowe) stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świętajno,

3) na stronie Urzędu Gminy Świętajno.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Janusz Zakrzewski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2020 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 111
24 lutego 2020 10:07 (Leszek Suliński) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 lutego 2020 10:07 (Leszek Suliński) - Dodanie załącznika [5_oswiadczenie_dane_osobowe11.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lutego 2020 10:01 (Leszek Suliński) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany