Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 18/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 24 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 18/18

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 24 marca 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 11ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Programem Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/174/17 Rady Gminy Świętajno z dnia   29 listopada 2017 r., Wójt Gminy Świętajno zarządza, co następuje:

§ 1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w  2018 roku w zakresie:

1) Ekologii i  ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 2

 

1. Treść ogłoszenia na zadanie „Ekologia  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.  Oświadczenie  o kwalifikowalności VAT stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Karta oceny projektu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Gminy Świętajno stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

 

Informacja o ogłoszeniu konkursu publikuje się  poprzez jej zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Gminy Świętajno,

2) na tablicy Urzędu Gminy Świętajno,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Andrzej Stanisław Kisiel

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2018 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 109
24 kwietnia 2018 13:21 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 13:21 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [wzor_oferta.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 13:21 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_______________________________________________________ _do_zarzadzenia_nr.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany