Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 11/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE Nr 11/18

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 23 marca 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 11ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Programem Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/174/17 Rady Gminy Świętajno z dnia   29 listopada 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/195/18 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 marca 23018 r.  Wójt Gminy Świętajno zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w  2018 roku w zakresie:

1) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy a w szczególności:

a) prowadzenie centrum organizacji pozarządowych,

b) dofinansowanie działalności organizacji pozarządowej w ramach programu Działaj Lokalnie.

§ 2

1. Treść ogłoszenia na zadanie „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych” stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2 . Oświadczenie  o kwalifikowalności VAT stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Karta oceny projektu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Gminy Świętajno stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Informacja o ogłoszeniu konkursu publikuje się  poprzez jej zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Gminy Świętajno,

2) na tablicy Urzędu Gminy Świętajno,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt 

Andrzej Stanisław Kisiel

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2018 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 116
23 marca 2018 14:38 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [zal_nr_4.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2018 14:38 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [zal_nr_3.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2018 14:38 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [zal_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany