Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 9/18 Wójta Gminy Świętajno Z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 9/18

Wójta Gminy Świętajno

Z dnia 6 marca 2018 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 11ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Programem Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/174/17 Rady Gminy Świętajno z dnia   29 listopada 2017 r.,  Wójt Gminy Świętajno zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w  2018 roku w zakresie:

 

1) Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,

2) Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju produktów turystycznych,

3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

§ 2

 

1. Treść ogłoszenia na zadanie „Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia na zadanie „Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju produktów turystycznych” stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Treść ogłoszenia na zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Treść ogłoszenia na zadanie z „ Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

5 . Oświadczenie  o kwalifikowalności VAT stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

6. Karta oceny projektu stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Gminy Świętajno stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

 

 

§ 3

Informacja o ogłoszeniu konkursu publikuje się  poprzez jej zamieszczenie:

 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Gminy Świętajno,

2) na tablicy Urzędu Gminy Świętajno,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt 

Andrzej Stanisław Kisiel

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2018 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 144
06 marca 2018 14:31 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 14:31 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [wzor_oferta.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 14:31 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany