Zarządzenia

Zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Zarządzenie Nr 7/18

Wójta Gminy Świętajno

 z dnia 5 marca 2018 roku

w sprawie konsultacji zmiany  Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XLIV/244/10 Rady Gminy Świętajno z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

§ 1

Poddaje się do konsultacji zmianę w Rocznym Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmiana będzie polegała na:  w § 6 ust 1 pkt 3;

 „Działalność  na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy a w szczególności:” dodaje się:

b) dofinansowanie działalności organizacji pozarządowej w ramach programu  „Działaj Lokalnie”.

 

§ 2

 Skreśla się pkt 5.

§ 3

Termin rozpoczęcia konsultacji: od 05.03.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: do 18.03.2018 r. 

§ 4

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świętajnie.

 

§ 5

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 18.03.2018 r.:

1) elektronicznie na adres e-mail: ug@swietajno.pl,

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Świętajnie 19-411 Świętajno,

3) faxem na numer: 87 521 54 14,

4) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świętajnie , w godzinach pracy urzędu,

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia,

3. Na kopercie lub w tytule e – maila należy wpisać: Konsultacje - zmiana w Rocznym Programie Współpracy na rok 2018”.

4. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
2) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 05.03.2018  r. bądź po dniu 18.03.2018 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji),
3) Niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

§ 6

1. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Świętajnie, pokój nr 2, osoba do kontaktu – Wiesława Zielant.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Andrzej Stanisław Kisiel

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2018 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 594
05 marca 2018 11:11 (Leszek Suliński) - Dodanie załącznika [formul_konsultacji.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 11:11 (Leszek Suliński) - Dodanie załącznika [projekt__program_wsp_uchwala.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 11:10 (Leszek Suliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany