Zarządzenia

Zarządzenie Nr 47/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 6 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Zarządzenie Nr 47/17

Wójta Gminy Świętajno

 z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      ( j.t.  Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 5a ust. 1art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XLIV/244/10 Rady Gminy Świętajno z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018 .

§ 2

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: od 09.10.2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: do 24.10.2017 r.

 

§ 3

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świętajnie.

§ 5

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 24.10.2017 r.:

1) elektronicznie na adres e-mail: ug@swietajno.pl,

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Świętajnie 19-411 Świętajno

3) faxem na numer: 87 521 54 14,

4) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świętajnie
, w godzinach pracy urzędu.

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do 24.10.2017 r.

4. Na kopercie lub w tytule e – maila należy wpisać: Konsultacje: „Roczny Program Współpracy na rok 2018”.

5. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
2) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 09.10.2017 r. bądź po dniu 24.10.2017 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji),
3) Niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

§ 6

1. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Świętajnie, pokój nr 2, osoba do kontaktu – Wiesława Zielant.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Andrzej Stanisław Kisiel

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2017 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 207
09 października 2017 10:20 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:20 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [program_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:18 Leszek Suliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany