Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) sporządzanie akt stanu cywilnego: urodzin, małżeństw i zgonów oraz rejestracja innych
zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego i akt zbiorowych,
4) wydawanie decyzji administracyjnych.
5) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, oświadczeń o noszonym nazwisku oraz innych oświadczeń ( w tym oświadczeń o ostatniej woli )
6) wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego,
7) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
8) rejestracja wyroków i postanowień sądów z zakresu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym orzekających rozwód , separację lub adopcję.
9) przygotowywanie sprawozdań
10) organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego,
11) prowadzenie spraw z zakresu przepisów o zmianie imion i nazwisk.

Stanowiska

Kierownik USC

Z-ca Kierownika USC

Dokumenty

Konkursy i ogłoszenia

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2009 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 8996
20 marca 2020 18:16 (Leszek Suliński) - Usunięcie stanowiska: Z-ca Kierownika USC.
20 marca 2020 18:16 (Leszek Suliński) - Dodanie stanowiska: Z-ca Kierownika USC.
08 czerwca 2018 13:44 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany