Skarbnik Gminy – „SG”

1. Skarbnik Gminy – „SG” - zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy oraz wykonuje wszelkie prace określone w odrębnych przepisach, należące do głównego księgowego budżetu.
2. Skarbnik Gminy obejmuje bezpośrednią podległością służbową i nadzorem merytorycznym stanowiska wyszczególnione w § 9 ust. 1, pkt 6, lit. g, h, Regulaminu, w tym wnioskuje o podział zadań pomiędzy podległe stanowiska pracy.
3. Zadania Skarbnika to w szczególności:
1) kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
2) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
3) nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących planowania i ustalania projektu budżetu,
4) terminowe opracowywanie projektu budżetu Gminy,
5) nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących funkcjonowania Funduszu Sołeckiego,
6) opracowywanie układu wykonawczego budżetu Gminy i przekazywanie bezpośrednio po jego uchwaleniu do realizacji odpowiednim stanowiskom i jednostkom organizacyjnym Gminy,
7) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu,
8) opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej,
9) przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
10) przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym,
11) kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej,
12) udzielanie instruktażu i pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek,
13) zatwierdzanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,
14) zatwierdzanie preliminarzy finansowych sporządzanych przez poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie,
15) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy,
16) dokonywanie kontroli kasy Urzędu,
17) kontrola stanowiska pracy obsługującego Fundusz Sołecki z uwzględnieniem terminowości obsługi wniosków, w tym pod względem merytorycznym (wielkość Funduszu i jego przeznaczenie oraz prawo do składania wniosku),
18) nadzór nad przeprowadzaniem kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości,
19) organizacja i monitorowanie przebiegu służby przygotowawczej podległych pracowników,
20) udzielanie pracownikom i jednostkom powiązanym z budżetem instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów finansowych,
21) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów,
22) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

Stanowiska

Skarbnik Gminy

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wybory / Referenda

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2009 08:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 4703
27 lipca 2017 11:40 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
27 lipca 2017 11:10 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
26 sierpnia 2009 10:05 (Krzysztof Sawicki) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany