Protokoły z sesji

Protokół nr 50 z obrad L sesji Rady Gminy w Świętajnie w dniu 25 sierpnia 2006 roku.

Protokół nr 50
z obrad L sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 25 sierpnia 2006 roku


godz. 12.00 – 15.45Ad. W obradach udział wzięli:

1/ Radni Rady Gminy Świętajno – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2/ Goście zaproszeni - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3/ Sołtysi – lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wawrzyn Krystyna stwierdziła, że w sesji na 14 radnych uczestniczy 10 radnych, czyli jest wystarczające quorum aby obrady były ważne.

Przewodnicząca Rady Gminy powitała przybyłych radnych oraz gości i przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji.

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i wniosków oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotycząca pism jakie wpłynęły do biura Rady Gminy.

5. Informacje dyrektorów szkół o przygotowaniu do rozpoczęcia roku szkolnego.

6. Wnioski Komisji stałych Rady Gminy.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów

położonych w obrębie geodezyjnym Giże , Gm. Świętajno,

2/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

gruntowych stanowiących własność Gminy Świętajno,

3/ określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o

przebiegu wykonania budżetu Gminy Świętajno za I półrocze roku

budżetowego,

4/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom

prowadzonym przez osoby prawne oraz osoby fizyczne, w których

realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki działających na

terenie Gminy Świętajno,

5/ zmiany uchwały dotyczącej określenia obwodu Szkoły Podstawowej

im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie,

6/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006,

7/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki bieżące,

9. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

12. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy w Świętajnie.Przewodnicząca obrad zwróciła się z pytaniem, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radny Pan Brodowski Mirosław powołując się na § 5 i 6 Statutu Gminy wystąpił o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku , ponieważ nie zachowano 14 – dniowego terminu wysłania sprawozdania do radnych. Stwierdził, iż Komisja Rewizyjna miała za mało czasu na zapoznanie się ze sprawozdaniem .

Przewodnicząca obrad wyjaśniła, że zapis w statucie dotyczy sprawozdania z rocznego wykonania budżetu i sesji budżetowej, a to jest jako informacja o przebiegu wykonania budżetu dlatego jest to wzięte na dzisiejszą sesję.

Wójt dodał, że nie jest to roczne sprawozdanie z wykonania budżetu lecz informacja z wykonania budżetu za I półrocze. Powiedział, że temat ten wyjaśniany był na posiedzeniach Komisji.

Radna Pani Maria Kaczmarska powiedziała, że w sprawozdaniu część opisowa nie zgadza się z przedstawionymi załącznikami.

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że jeżeli są niejasności to należy wyjaśnić i w związku z tym poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Pana Mirosława Brodowskiego dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt. 9 i przeniesienie go na następną sesję – „za” przyjęciem wniosku 7, „przeciw” 1, „wstrzymało się” 2.Przewodnicząca obrad zwróciła się z pytaniem, czy są jeszcze uwagi do porządku obrad?

Radna Pani Maria Kaczmarska zgłosiła wniosek, dotyczący wprowadzenia zmiany w kolejności podejmowanych uchwał, zdaniem radnej uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu powinna być podejmowana przed uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 rok. Stwierdziła, że jeżeli zostanie podjęta uchwała o zmianach w budżecie, nie widzi możliwości dyskutowania nad zaciągnięciem kredytu, ponieważ to jest konsekwencja wprowadzonych zmian. Wszystkie zmiany dotyczące kredytu już są naniesione w uchwale o zmianie budżetu.

Wójt wyjaśnił, że dlatego tak został ustalony porządek, ponieważ ze zmian w budżecie wynika w jakiej wysokości powinien być kredyt. Najpierw należy uchwalić w jakiej wysokości potrzebne są środki.

Pani Lucyna Charyton powiedziała, że jeżeli będzie przyjęta uchwała o podjęciu kredytu a nie zostanie podjęta uchwała o wprowadzeniu zmian w budżecie nie ma podstawy, żeby wystąpić do RIO o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu. Uchwały muszą być podjęte równocześnie.

Radna Pani Maria Kaczmarska stwierdziła, iż jeżeli jest taka sytuacja to wniosek wycofuje.Ad.2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Gminy Świętajno.

Do protokołu uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie – Kto jest za przyjęciem protokołu z obrad XLIX sesji – „za” jednogłośnie.Ad.3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i wniosków oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt poinformował , że w dniach od 24.07 –10.08 komisja przeprowadzała szacunek strat suszowych na terenie gminy. Komisja była powołana przez ODR.

Straty spowodowane suszą oszacowano na kwotę 4.933 tys. zł.

Został również rozstrzygnięty przetarg na inwestycje wodociągowe.

Następnie Wójt poinformował o pracach wykonanych na drodze k/Pana Namiotko w Sulejkach.

Została wykonana ekspertyza drogi w Sulejkach i zgodnie z nią nie zachodzi potrzeba wykopania rowu, droga jest tak pochylona, że woda opadowa spływa.

Rów został zasypany, ustawiono pachołki. Droga została urządzona, płot przesunięty.

18.08 dokonano przeglądu inwestycji wodociągowej wykonywanej przez Przedsiębiorstwo „Darmar” Kętrzyn, ustalono termin końcowy odbioru inwestycji na 8.09.

W Giżach podłączono 8 gospodarstw domowych, 4 obiekty inne w sumie podłączono 22 obiekty.

Przetarg Przedsiębiorstwo „Darmar” wygrało na kwotę 366.363 zł. Opłacono fakturę przejściową z naszego budżetu na kwotę 186.073 zł.

Jeżeli chodzi o wodociąg Mazury – Rogojny jest w trakcie wykonywania, podłączono 33 gospodarstwa domowe i 3 inne obiekty , w sumie 41 podłączeń.

Koszt inwestycji – 411.746 zł, faktura przejściowa opłacona została na sumę 204 tys.zł

W ramach I transzy kredytu wodociągowego. W rejonie tym 16 gospodarstw zrezygnowało z podłączeń.

28.07 odbył się przetarg na sprzedaż działek –przeznaczonych do sprzedaży było 6 działek pod zabudowę jednorodzinną i 7 działek pod zabudowę letniskową. Sprzedano 2 działki pod budownictwo mieszkalne. Na dzień 22.09 ogłoszony został następny przetarg.

Poinformował również o dożynkach powiatowych, które odbędą się w Gminie Wieliczki 23.09. br. Zaprosił do wzięcia udziału w dożynkach.

Poinformował o przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z Kancelarią Prezydenta nt. świetlicy w Pietraszach. Na zapytanie dotyczące zgłoszenia świetlic

popegerowskich w celu ewentualnego dofinansowania ich działalności Wójt powiedział, że zgłosił świetlicę w Pietraszach i w Kukówku.

Powiedział, że 23 września w Giżach odbędzie się „Powiatowe Święto Mleka”, również zachęcił do udziału.Do przedstawionego sprawozdania pytań nie zgłoszono.Ad.4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotycząca pism jakie wpłynęły do Biura Rady Gminy.

Poinformowała o otrzymanym zaproszeniu na dożynki powiatowe, które odbędą się w Wieliczkach 23 września br.

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała z ofertą Firmy Introligatorskiej na wykonanie Dyplomów/ Podziękowań Radnym, zwróciła się z pytaniem jaka jest decyzja Rady – decyzja Rady Gminy nie zamawiać dyplomów, ponieważ jest to zbędny wydatek.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, ido wiadomości otrzymała od Wójta pismo skierowane do Pana Bogdana Kosteckiego informujące o zlikwidowaniu rowu na drodze gminnej Sulejki – Dworackie, oraz ustawieniu słupków przydrożnych na granicy drogi oraz przeniesieniu ogrodzenia wzdłuż drogi posesji Pani Stanisławy Budkiewicz , przez co droga stała się szersza.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała n/w pisma:

- pismo Pana Mirosława Jędrzejewskiego zam. Rogojny dotyczące wytyczenia drogi gminnej /stanowi załącznik nr 4 do protokołu/.

Wójt wyjaśnił, iż uzgodniono z zainteresowanym że prace zostaną wykonane po zbiorach.

- pismo P.P. Bernaciak w sprawie wydzierżawienia budynku byłej szkoły we Wronkach na utworzenie rodzinnego domu dziecka/ stanowi załącznik nr 5 do protokołu/.

- pismo od Wojewody w sprawie złożenia oświadczeń majątkowych / stanowi załącznik nr 6 do protokołu/,

- pismo od mieszkańców wsi Chełchy w sprawie ogrodzenia boiska , w tej sprawie też już zostały podjęte decyzje pozytywne,

- fax dot. wzoru uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. wniosku przedłożonego przez Nadleśnictwo Olecko.

taka uchwała na dzień dzisiejszy nie została przygotowana.

- pismo skierowane przez Pana Jana Blauta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w sprawie korupcji w szkołach na terenie gminy Świętajno / stanowi załącznik nr 7 do protokołu /.

Przewodnicząca obrad poinformowała, że wszystkie Komisje zostały ze skargą zapoznane.

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz w spotkaniu z Edukatorem w sprawie przekazania szkoły w Cichym.

Kończąc poinformowała, iż w minionym czasie interesantów nie było, ewentualnie radni w sprawach dotyczących sesji.Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.Ad.5. Informacje dyrektorów szkół o przygotowaniu do rozpoczęcia roku szkolnego.

Przewodnicząca Rady Gminy nawiązała do artykułu w prasie dotyczącego remontów w szkołach i stwierdzeniu, że w Gminie Świętajno nie remontowano szkół. Stwierdziła, że podczas wakacji była w szkole w Świętajnie i widziała pięknie wyremontowaną stołówkę.

Pani Bożena Kochańska Dyrektor Gimnazjum w Świętajnie poinformowała, że łącznie z Gimnazjum w Mazurach w tym roku szkolnym będzie 9 oddziałów.

Przeciętnie na oddział przypada 23 uczniów, największy odział będzie liczył 27 uczniów natomiast najmniejszy 14.

Została dobrze wyposażona świetlica szkolna i nowe Centrum Informacji Medialnej.

Pomieszczenia szkolne zostały przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego, malowania wymagała tylko jadalnia i dolne korytarze, które zostały odnowione.

Podsumowując stwierdziła, że szkoła do nowego roku szkolnego jest dobrze przygotowana, żadnych zaleceń Sanepid nie wydał.

Powiedziała, że pokój pedagoga, który rozpocznie pracę na 1 etatu, jest przygotowany, jedynie wymaga jeszcze umeblowania.

Jeżeli chodzi o dowóz 17 uczniów będzie dojeżdżało autobusem PKS, bilety zostały zamówione natomiast ok. 70 uczniów będzie dowożonych autokarem szkolnym.

Kuchnia została przygotowana do sporządzania posiłków.

Radna Pani Romualda Drażba zwróciła się z pytaniem o liczebność klas I.

Pani Bożena Kochańska powiedziała, że w kl.Ia jest 24, Ib-24, Ic-14 uczniów.Innych pytań do przedstawionej informacji przez Panią Dyrektor nie zgłoszono.Pan Tadeusz Słabiński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mazurach powiedział, iż w szkole w Mazurach od 1.09.2006r. naukę rozpocznie 86 uczni , z tego 60 jest dowożonych .W szkole utworzonych jest 6 oddziałach + 1 oddział przedszkolny, 3 klasy gimnazjum.

Szkoła posiada: oddzielną salę oddziału przedszkolnego wraz z łazienką, szatnią, toaletą ,9 sal lekcyjnych , pracownię informatyczną , bibliotekę wraz z czytelnią oraz salę gimnastyczną, świetlicę szkolną, kuchnię.

Poinformował, że w Mazurach zatrudnionych jest 12 nauczycieli, w 2 tym 10 w pełnym wymiarze, 2 nauczycieli uzupełnia etat w gimnazjum.

2 nauczycieli dyplomowanych,

9 –„- mianowanych,

1 –„- stażysta

2 pracowników obsługi.

Dyrektor podkreślił potrzebę zatrudnienia 1 pracownika do pracy w kuchni.

Powiedział, że dokonano odnowienia świetlicy, odnowiono podłogę, natomiast do odnowienia pozostała boazeria, lakier już został zakupiony. Poinformował, że w pokoju nauczycielskim , w świetlicy i w bibliotece wymienione zostały blaty stolików.

Udało się pozyskać 11 komputerów.

Szkoła otrzymała środki finansowe na prowadzenie 2 godz. języka angielskiego w

kl. I.

W czasie wakacji w szkolnym schronisku odpoczywały IV turnusy dzieci, ok. 220 dzieci wypoczywało.

W szkole działa schronisko młodzieżowe, z którego korzystało ok. 100 osób w sezonie letnim.

Stwierdził, że na dzień 4 września szkoła będzie w pełni przygotowana.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem, czy są zniszczenia pomieszczeń szkolnych po koloniach?

Pan Tadeusz Słabiński stwierdził, że jak zawsze są, ale mimo zniszczeń są też dochody, które pokryją zniszczenia i jeszcze zostanie dla szkoły.

Radna Pani Drażba Romualda zapytała, czy są godziny łączone?

Pan Tadeusz Słabiński wyjaśnił, że nie ma godzin łączonych.

Na dzień dzisiejszy jeszcze dokładnie nie wiadomo ile dzieci będzie uczęszczało do szkoły w Mazurach.Innych pytań nie zgłoszono.Następnie Pani Barbara Kapturczak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świętajnie poinformowała, że szkoła jest do roku szkolnego przygotowana, remonty w szkole są przeprowadzane nie tylko w czasie wakacji.

Najbardziej zniszczone pomieszczenia zostały odnowione.

W szkole po przyjęciu dzieci po zlikwidowanej szkole we Wronkach będzie uczyło się 260 uczniów, z czego 35 jest w oddziałach przedszkolnych.

W tym roku szkolnym zatrudnionych będzie 22 nauczycieli , a dokładnie 21 nauczycieli, ponieważ 1 to jest nauczyciel gimnazjum, który uzupełni etat nauczyciela religii.

Z tych 21 nauczycieli , jest 2 nauczycieli, z którymi na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy będzie dalej nawiązane zatrudnienie w związku z wymogiem podwyższenia kwalifikacji,

2 nauczycieli z licencjatem,

1 wyższe studia zawodowe,

17 – wyższe studia magisterskie.

Wśród tych nauczycieli: 6 dyplomowanych, 2 kontraktowych,14 mianowanych.

W szkole jest 14 oddziałów, najliczniejsza klasa – 31 uczniów, najmniejsza klasa liczy 17 uczniów.

Oddziały przedszkolne mają osobne pomieszczenia. W klasach starszych są 4 pracownie.

Przygotowano również pokój logopedy, ponieważ od tego roku w szkole będzie przyjmował logopeda – 11 godzin tygodniowo.

Po dwuletnich staraniach został zatrudniony informatyko – matematyk.

Pani Dyrektor poinformowała, że ze środków pozyskanych z balu karnawałowego i sylwestrowego , pozyskano 10 tys. zł i został zakupiony sprzęt m.in. rzutnik, komputer, kamero –drukarka i oprzyrządowanie.

Poinformowała, że w ciągu 2 lat dla szkoły pozyskano 78 tys. zł m. in. prezenty dla dzieci od Firmy JUPITER, książki na konkursy itp. Były to środki bezgotówkowe.

Radna Pani Romualda Drażba o ilość dzieci w oddziałach?

Pani Barbara Kapturczak powiedziała, że jest 14 oddziałów, w tym 1 świetlica i 2 oddziały zerowe, najbardziej liczna klasa stanowi 31 uczni.

Klasa 35 osób rozdzielona została na dwa oddziały. Godzinowo nie ma wzrostu godzin.

Następnie Pani Barbara Kapturczak przedstawiła multimedialną informację na temat funkcjonowania szkoły.Na obrady przybył Radny Pan Ryszard Jagolicz - obecnych na obradach 11 radnych.Pani Dyrektor podała stronę internetową szkoły – www. sp. swiętajno.neostrada.pl

Poinformowała, że stronę internetową szkoły bezpłatnie opracowała jej córka. Strona jest systematycznie aktualizowana.Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Pani Dyrektor za przedstawienie informacji i ogłosiła przerwę.Ad.6. Wnioski Komisji Stałych Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego przedstawił informację / informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu/.Radna Pani Romualda Drażba przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformowała, że projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie. Komisja zaproponowała 90% bonifikaty. Natomiast w uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie zaopiniowano pozytywnie z uwzględnieniem wniosku :

W wynagrodzeniach osobowych w ZAO zwiększenie kwoty o 2 tys. zł zamiast o 4 tys. zł

Komisja Oświaty zapoznała się ze skargą złożoną przez Pana Blauta i proponuje, aby Pani Grażyna Dębowska przedstawiła przepisy prawne do zawartych w skardze zarzutów.

Komisja zadecydowała, aby Państwo Bernaciakowie zwrócili się z prośbą do sołtysów z Wronek i z Zalesia o zorganizowanie zebrania wiejskiego w celu uzyskania opinii społeczeństwa dotyczącej ewentualnie nowego przeznaczenia budynku byłej szkoły we Wronkach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem, czy Rada przychyla się do wniosku, aby Państwo Bernaciakowie, którzy wystąpili z prośbą o wydzierżawienie budynku na utworzenie rodzinnego domu dziecka, zorganizowali zebranie w celu uzyskania opinii środowiska.

Przy jednym głosie ” wstrzymującym się „ Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Radny Pan Brodowski Mirosław wracając do skargi Pana Blauta stwierdził, że uważa iż skarga powinna być rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną.

Przewodnicząca Rady Gminy , że wraz z innymi pismami skargę przedstawiła na posiedzeniach Komisji. Obecnie są przedstawiane stanowiska Komisji.

Radna Pani Romualda Drażba jeszcze raz podkreśliła, że Komisja Oświaty skargi nie rozpatrywała, jedynie zaproponowała podanie wyjaśnień do przedstawionych zarzutów.

Radny Pan Brodowski Mirosław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna spotykała się czterokrotnie. Poinformował, iż w dniu 13.06 Komisja zajmowała się rozpatrzeniem skargi złożonej przez Stowarzyszenie Agroturystyczne „ Mazurska Kraina”. Przewodniczący zapoznał z proponowaną odpowiedzią na skargę.

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem, czy komisja uznała skargę za zasadną?

Pan Brodowski Mirosław powiedział, iż uznano skargę za niezasadną.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie – czy Rada wyraża zgodę, aby w takiej formie wysłać odpowiedź oraz dopisać, że skarga jest niezasadna – „ za” 6, „przeciw” 3, „wstrzymało się” 1.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował o kontrolach przeprowadzonych w GOPS, ZAO, GOKiS, Bibliotece.

Powiedział, że posiedzenie w sprawie analizy materiałów na dzisiejszą sesję odbyło się 21 sierpnia br.

Przewodnicząca Rady Gminy w związku z wnioskiem dotyczącym połączenia GOKiS z Biblioteką zapytała, czy jest to zgodne z prawem?

Wójt wyjaśnił, że połączenie GOKiS z Biblioteką nie jest zgodne z prawem i tak podjęta uchwała może być uchylona.

Pani Maria Glinka poinformowała, iż w tej sprawie rozmawiała z Wydziałem Prawnym Wojewody i potwierdziła, że uchwała może być uchylona.

Zwróciła się z pytaniem, czy przygotowywać projekt uchwały?

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod glosowanie – czy mimo tego, że będzie rozstrzygnięcie nadzorcze przygotowywać uchwałę?

Decyzja Rady Gminy – przygotować projekt uchwały.

Radny Pan Tadeusz Szemis Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 18 sierpnia br. Głównym tematem obrad była analiza materiałów na sesję. Projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie oprócz projektu uchwały z dotyczącego oprócz uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielenia dotacji szkołom, która została zaopiniowana negatywnie.

Dodał, że jeżeli chodzi o skargę Pana Blauta Komisja uważa, że zarzuty zawarte w skardze kwalifikują się do przekazania Prokuraturze.

Jeżeli chodzi o wydzierżawienie budynku byłej szkoły we Wronkach na rodzinny dom dziecka opinia Komisji jest negatywna. Komisja uważa, że budynek należy zagospodarować wg planowanych działań.

Radny Pan Janusz Hendzel Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy przedstawił informację / informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu/.

Przewodnicząca obrad wróciła do tematu zasadności skargi Pana Jana Blauta powiedziała, że skarga przekazana była do Komisji Oświaty wskazanie przepisów prawnych do zgłoszonych zarzutów.

Radna Pani Romualda Drażba zwróciła się z pytaniem, czy dyrektorzy tych szkół występowali z pytaniem do Urzędu Pracy czy znajduje się nauczyciel poszukujący pracy.

Pani Bożena Kochańska Dyrektor Gimnazjum powiedziała, iż zatrudniając Panią Kapturczak i Pana Słabińskiego do Urzędu Pracy nie występowała. Stwierdziła, że chodziło tylko o 4 godziny matematyki, natomiast Pana Słabińskiego zatrudniła ze względów oszczędnościowych – w Gimnazjum jest obowiązkowy podział godzin WF na chłopców i dziewczęta.

Stwierdziła, że takie zatrudnienie nauczycieli było sytuacją przejściową, obecnie ze szkół zlikwidowanych przejęła 4 nauczycieli.

Podczas dyskusji Radny Pan Tadeusz Szemis powiedział, że jest za udzieleniem odpowiedzi na skargę przez pion administracji.

Radna pani Maria Kaczmarska powiedziała, iż skoro 9.04.2003r. została podjęta uchwała, w której zwiększa się dodatek motywacyjny dla dyrektorów tylko dlatego, żeby zajęli się szkołami, a nie uczyli w innych szkołach. Pytanie , czy na podstawie tej uchwały dyrektorzy mogli mieć dodatkowe zatrudnienie skierowane było do Kuratorium.Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie – czy przekazać skargę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną – „za” 5, „przeciw” 3, „wstrzymało się” 3.Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Wawrzyn złożyła oświadczenie, iż w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Gminy nie zauważyła i nie uchwyciła korupcji w szkołach. Oświadczyła z całą odpowiedzialnością, że nigdy nie wzięła szkolnych ani też z urzędu nienależnych jej pieniędzy poza ryczałtem należnym poza poborami i wypłatami.

Oświadczenie zostało złożone na piśmie.

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wawrzyn Krystyna zwróciła się z zapytaniem, kto podawał do prasy informację, że w szkole w Świętajnie nie robiono remontów w czasie wakacji?

Radny Pan Brodowski Mirosław zwrócił się z zapytaniem, a zarazem z prośbą o wyjaśnienie, czy 13-stki dla Wójta, Sekretarza, Skarbnika były wypłacone prawnie czy też nieprawnie.

Następnie zwrócił się z pytaniem, dlaczego Wójt nie przedłużył umowy o pracę dla pracownika Pana Oszczapińkiego?

Radny Pan Janusz Hendzel zgłosił interpelację na prośbę Pani Orzeł Czesławy dotyczącą wykonania drogi dojazdowej do działki w Świętajnie / za posesją Urzędu

Gminy/.

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Giże, gm. Świętajno.

Przewodnicząca obrad zwróciła się z pytaniem, czy radni mają pytania do projektu uchwały?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca obrad odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę nr L/232/06 – Rada Gminy w obecności 11 radnych 11 głosami „za” podjęła uchwałę / uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu/.2/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Świętajno,

Radny Pan Bogdan Kostecki zwrócił uwagę, że uchwała była rozpatrywana na poprzedniej sesji i nie została przyjęta.

Przewodnicząca obrad poinformowała, iż najdalej idącą propozycją jest propozycja Komisji Oświaty, która proponuje 90% bonifikaty. Przewodnicząca poddała pod głosowanie – kto jest za przyjęciem 90% bonifikaty ? – Rada Gminy w obecności 11 radnych 6 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę bonifikaty.Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę nr L/233/06 – Rada Gminy w obecności 11 radnych 7 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę z wprowadzeniem stawki 90% bonifikaty / uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu/.3/ określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świętajno za I półrocze roku budżetowego.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem, czy do przedstawionego projektu uchwały są pytania?

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca obrad odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę nr L/234/06 – Rada Gminy w obecności 11 radnych 11 głosami „za” podjęła uchwałę / uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu/.4/ ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji publicznym szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne , w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki działających na terenie gminy Świętajno.Radny Pan Tadeusz Szemis Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała negatywnie ponieważ po to została zlikwidowana szkoła w Cichym, żeby koszty ponoszone na oświatę były niższe.

Przewodnicząca Rady Gminy , że po ustaleniach na spotkaniu z Przedstawicielami Edukatora i podpisanym przez Wójta porozumieniem byłoby niepoważne ze strony Rady nie przekazanie środków. Przypomniała, że Rada obiecała swoją pomoc, jeśli szkołę przejmie Stowarzyszenie.

Radny Pan Jagolicz Ryszard stwierdził, że likwidując szkołę w Cichym zobowiązano się utworzenia w budynku szkoły świetlicy, trzeba byłoby ponieść koszty, poza tym gdyby dzieci były dowożone również byłyby koszty.

Kończąc stwierdził, że dziwi się radnemu Panu Tadeuszowi Szemisowi za jego podejście do tematu przekazania dotacji szkole w Cichym.

Po dyskusji Przewodnicząca obrad odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę nr L/235/06 – Rada Gminy w obecności 11 radnych 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę / uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu/.5/ zmiany uchwały dotyczącej określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie.

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca obrad odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę nr L/236/06 – Rada Gminy w obecności 11 radnych 11 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę / uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu/.6/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

W celu uporządkowania zgłoszonych przez Komisje poprawek do projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.Radna Pani Maria Kaczmarska uważa, że biorąc kredyt nie ma pieniędzy na rozdawanie. Stwierdziła, iż jeśli ktoś uważa, że jest krzywdzące że pracuje padła propozycja zgłoszona przez Przewodniczącego na Komisji Rewizyjnej „ skoro nie chcą tego robić, Wójt wydaje rozporządzenie, albo robią albo nie.”

Radny Pan Brodowski Mirosław powiedział, że była też propozycja zwiększenia zakresu obowiązków.

Wójt powiedział, że wszystkie wyliczenia zawarte w projekcie uchwały o kredycie są realne. W dniu wczorajszym otrzymał informację, iż jedna z nauczycielek nie podejmie dalszego zatrudnienia i trzeba będzie wypłacić odprawę.

Jeżeli chodzi o prace związane z wypłatą stypendium Wójt powiedział, że przewiduje iż w tym roku zostanie złożonych ok. 500 wniosków, wystawić decyzje, do każdego wniosku trzeba zebrać rachunki.

Powiedział, że w ub. roku przy wykonywaniu tych prac pomagali stażyści.

Stwierdził, że nie widzi możliwości zwiększenia obowiązków, „można zwiększyć obowiązki ale w granicach przyzwoitości”.

Radna Pani Maria Kaczmarska powiedziała, iż wg jej wyliczeń na 2,5 etatu w ZAO przypada średnio 2.947 zł miesięcznie. Zwróciła się z pytaniem, „czy to jest mało na jedną osobę.”?

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że wniosek Komisji był wykreślić całą kwotę 6.500 z przekazaniem jej na zmniejszenie kredytu.

Radna Pani Romualda Drażba wyjaśniła, że Komisja Oświaty zgłaszając wniosek zmniejszenia kwoty w ZAO wzięła pod uwagę tylko wynagrodzenia osobowe, nie wzięto pod uwagę składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Pani Wiesława Machłajewska wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy ubezpieczenie wypadkowe w ZAO wzrosło i w tej chwili jest 1,80%, jest to kwota ok. 600 zł.

Radny Pan Brodowski Mirosław powiedział, że Komisja Rewizyjna również nie brała pod uwagę tych składek.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek najdalej idący zgłoszony przez Komisję Rolnictwa , aby w 80114 wykreślić kwotę 6.500 zł – „za” 5, „przeciw” 4, „wstrzymało się” 1.

Następnie Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie drugą propozycję zgłoszona przez Komisję Oświaty tj. w § 4010 zmniejszyć o 2.000 zł i proporcjonalnie składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy – „za” 1, „przeciw” 3.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdziła, że w uchwale będzie wykreślona kwota 6.500 zł w całości.

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że następny wniosek Komisji Rolnictwa dotyczył wprowadzenia w rozdziale 85219 § 4010 wprowadzić zamiast 4.000 zł kwotę 6.000 zł.

Zwróciła się z pytaniem czy były inne propozycje? Nie zgłoszono.

Wójt wyjaśnił, że Pani Kierownik GOPS złożyła wniosek na dalsze dofinansowanie świetlicy w Giżach i potrzebne będą środki na udział własny. Na zatrudnienie osoby do sprzątania w świetlicy socjoterapeutycznej w Giżach również będą potrzebne pieniądze.

Radna Pani Maria Kaczmarska powiedziała , że zgłosiła wniosek dotyczący zmniejszenia o 6.000 zł, ponieważ Zarządzeniem Wójta z dnia 18.05.2006r. wprowadzono pieniądze 6.000 zł, gdy był uchwalany budżet te pieniądze wzięto z naszego budżetu skoro je zwrócono, to powinny wrócić do budżetu.

Stwierdziła, że „jeżeli będzie potrzeba, rozważymy i zagłosujemy. Dzisiaj jest , żeby to zmniejszyć o kwotę przyznaną z województwa tj. o 6.000 zł.”

Pani Wiesława Derlaga dodała, że od 1 września rozpoczyna działalność świetlica w Giżach i musi być udział środków własnych przy składanym wniosku.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie – kto jest za zmniejszeniem w § 4010 kwotę z 4.000 zł na 6.000 zł – „za” 9, „przeciw” 1, „wstrzymało się”1.

Następnie radny Pan Brodowski Mirosław przedstawił wniosek dotyczący zmniejszenia na kwotę 1.500 zł w § 4170 /dowożenie/.

Pani Machłajewska Wiesława wyjaśniła, że proponowana kwota dotyczy dowożenia dzieci w Cichym, zatrudnienia inspektora ds. Bhp oraz umowa – zlecenie kierowcy.

Po otrzymanych wyjaśnieniach Komisja Rewizyjna wniosek wycofała.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę nr L/237/06 – Rada Gminy w obecności 11 radnych 9 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę / uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu/.7/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o opinię Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych – opinia pozytywna.

Komisji Rewizyjnej – negatywna.

Komisji Budżetowej – pozytywna.

Komisji Rolnictwa -pozytywna.

Komisji Porządku – pozytywna.

Radna Pani Romualda Drażba zwróciła się z pytaniem do Wójta, czy może potwierdzić, że w szkołach w Mazurach i w Świętajnie zrobiono wszystko, żeby na oświatę przekazać jak najmniejsze pieniądze.?

Wójt potwierdził, że tak, po dokonaniu szczegółowej analizy.

Radna Pani Maria Kaczmarska stwierdziła, że nie poinformowano jakie będą koszty odpraw oraz ile brakuje na funkcjonowanie oświaty. Uważa, że podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu należy to wyjaśnić.

Powiedziała, iż wyjaśniła sprawę wypłaty odpraw i dowiedziała się że, „subwencja jest na cały rok, te cztery m-ce to są tak jakby w subwencji, my ich nie mamy, ale za 2 m-ce będziemy mieli zwrot. Czy to się bierze pod uwagę?”

Pani Dębowska Grażyna wyjaśniła, żeby otrzymać pieniądze z rezerwy ministerialnej na odprawy musi być wykazane zmniejszenie zatrudnienia po 1 września , wnioski robione są do 11 września.

Pani Machłajewska Wiesława poinformowała, że odprawy emerytalne obsługi i nauczycieli będzie to kwota – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 32.000 zł, dodatki mieszkaniowe – 3.300 zł, świadczenia urlopowe – 8.618 zł. Na dzień dzisiejszy na koniec sierpnia potrzeba 132 tys.złprzerwaPani Machłajewska Wiesława powiedziała, że w Cichym trzeba będzie wypłacić odprawy dla 8 nauczycieli – 72.563 zł, 12.790 zł trzynastki, 8.133 zł odprawy emerytalne.

Radny Pan Tadeusz Szemis zwrócił się z pytaniem w jakim okresie muszą być wypłacone odprawy?

Jeżeli chodzi o SP Wronki są odprawy tylko dla obsługi, ponieważ nauczyciele przechodzą do SP Świętajno. Pani Wierzbińska poinformowała, że nie przechodzi do pracy do Świętajna, również w trakcie wyjaśniania są dwie nagrody jubileuszowe i kwota kredytu może jeszcze ulec zmianie.

Przewodnicząca obrad zwróciła się z pytaniem, czy są inne propozycje co do kwoty kredytu?

Pani Lucyna Charyton Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że kwota kredytu ulega zmniejszeniu o kwotę 6.500 zł w związku z wprowadzoną zmianę w uchwale o zmianach budżetu.

Wójt powiedział, że w związku z tym proponuje kredyt w kwocie 550 tys.zł.

Pani Lucyna Charyton poinformowała, że na następnej sesji będzie zaproponowana zmiana dot. przekazania środków finansowych dla Edukatora za przyjęcie dziecka niewidomego 3.050 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę nr L/238/06 dotyczącą zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki bieżące w kwocie 550 tys. zł. – Rada Gminy w obecności 11 radnych 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” podjęła uchwałę / uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu/.Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi udzielił Wójt. Powiedział , że w sprawie remontu w szkołach rozmawiał z redaktorem Panem Sawickim, ale w rozmowie nie stwierdził, że w szkołach nie robiono remontów.

Jeżeli chodzi o wypłatę trzynastek powiedział, że wydając polecenie wypłaty opierał się na stanowisku RIO i Prezesa Krajowej Rady.

W związku ze zgłoszonym wnioskiem o zwrot Pani Skarbnik trzynastkę zwróciła i wystąpiła do Sądu, Pani Sekretarz również złożyła pozew do Sądu.

Wyrok Sądu już jest z tym , że jeszcze nie uprawomocnił się. Powiedział, że trzeba będzie wypłacić trzynastki wraz z odsetkami i również za drugą połowę 2004r.

Przedłużenie umowy – umowa na prace publiczne może być podpisywana tylko na pół roku, wiąże się to z refundacją z PUP.

Wyrównanie drogi do działki Pani Orzeł – Wójt powiedział, że została skierowana równiarka i drogę wyrównano.Ad. 11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

Radna Pani Halina Chomicz zgłosiła potrzebę uprzątnięcia przystanku w Dunajku.

Radny Rady Powiatu Pan Józef Skrocki powiedział, że problem dotyczący porządku na przystankach zgłosi na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu.

Radny Pan Brodowski Mirosław zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykorzystania urlopu przez Wójta.

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że Wójt będzie na urlopie od 11 sierpnia do 29 września br. Stwierdziła, że pracownicy w Urzędzie Gminy mają bardzo dużo zaległych urlopów.

Wójt dodał, że po jego powrocie na urlop pójdzie z-ca.

Na pytanie radnej Pani Marii Kaczmarskiej dotyczące terminu odbioru śmieci przez Przedsiębiorstwo „Czyścioch” Wójt, że wyjaśni i radną powiadomi.

Pani Maria Glinka dodała, że samochód w dniu kiedy powinien wywozić śmieci zepsuł się i dlatego musiał jechać w innym terminie.

Radny Pan Jagolicz Ryszard zaprosił na „ VII Otwarte Dni Cichego”, które odbędą się 26-27 sierpnia br.

Radny Pan Tadeusz Szemis zwrócił uwagę na nieprzestrzeganie znaków ograniczenia tonażu – droga do osiedla w Świętajnie.

Następnie radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym położenia kładki przy szkole – przejście na stadion oraz dokończenia rozpoczętej budowy drogi Olecko – Świętajno.

Radny Pan Janusz Hendzel poinformował, że Komisja Porządku Publicznego podczas kontroli wnioskowała uporządkowanie posesji przez Pana Hornostaja przy świetlicy w Giżach.

Wójt wyjaśnił, że kładka jest przygotowana do postawienia , czeka tylko na decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nawiązując do tematu dotyczącego ograniczenia tonażu na drodze do osiedla Wójt przypomniał, że jest możliwość dojazdu od strony byłego przedszkola.

Stwierdził też, że postara się wyegzekwować wykonanie porządku przy świetlicy w Giżach.Ad.12. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy Świętajno.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady L sesji, 15.45

Protokółowała:

Bożena Buraczewska

inspektor

przewodnicząca Rady Gminy
Wawrzyn KrystynaRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 1490
12 marca 2008 23:05 Krzysztof Sawicki - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany