Zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu oferty na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 23/17

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 25 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu oferty na wykonanie zadania publicznego

Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art.3 ust.3

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)  w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ) Wójt Gminy Świętajno zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno w  2017 roku               w zakresie:

1)      Ochrona i promocja zdrowia.

 

§ 2

 

1.  Treść ogłoszenia na zadanie „Ochrona i promocja zdrowia” stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Gminy Świętajno stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

6. Karta oceny projektu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

§ 3

 

Informacja o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

1)      W Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Gminy Świętajno,

2)      Na tablicy Urzędu Gminy Świętajno.

 

   § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

        Andrzej Stanisław Kisiel

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2017 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 159
12 maja 2017 14:09 Leszek Suliński - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_zarz_nr_23.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 maja 2017 14:07 Leszek Suliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany